Xem nội dung ↓

1967

1 January 1967

Nam tước Mountbatten trở thành Chủ tịch của phong trào, dựa trên điều kiện nỗ lực hợp tác để toàn cầu hóa. Trong năm sau, Mountbatten chính là người đầu tiên đặt ra thuật ngữ "Trường Thế giới Liên kết"