Xem nội dung ↓

1992

1 January 1992

UWC Li Po Chun được thành lập ở Hong Kong.