Xem nội dung ↓

2012

1 January 2012

UWC Simon Bolivar bị đóng cửa trong nỗ lực của chính phủ Venezuela nhằm biến đây thành một trường đại học công lập.