Xem nội dung ↓

Quy tắc ứng xử

Tất cả các trường UWC đều cần tuân theo bộ “Quy tắc ứng xử UWC" được đưa ra bởi Uỷ ban Quốc tế UWC trong năm 2010. Bộ quy tắc nhấn mạnh rằng tất cả học sinh đều nên có một trải nghiệm an toàn, trọn vẹn và bình đẳng về văn hoá. Việc tuân thủ cả về mặt hành động và nhận thức trong bộ “Quy tắc ứng xử UWC" là một yêu cầu đối với mỗi cộng đồng UWC.